ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.

ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.

“ว.วชิรเมธี” แนะนำคนไทยร่วมกันนำหลักค่านิยม 12 ประการ ปลูกฝังในจิตใจเป็นวัฒนธรรม ให้ประเทศกลับคืนสู่ยุคทอง

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย หรือ ว.วชิรเมธี กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง ค่านิยมหลักคนไทย เพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า นโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหลักธรรมะ ถือว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพราะเป็นจริยธรรมที่ทุกคนควรยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะฟื้นฟูค่านิยมเหล่านี้ให้กลับคืนสู่สังคมไทย

อย่างไรก็ตาม การสร้างค่านิยมให้ประสบผลสำเร็จจะต้องปลูกฝังลงไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน โดยผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนและโรงเรียนต้องร่วมปลูกฝังด้วย สำหรับกระบวนการปลูกฝังให้ใช้วิธี “อบรม บ่มเพาะ” เริ่มจากจุดประกายให้คนรับรู้ จากนั้นแตกหน่อไปสู่การพัฒนา และต่อยอดจนกลายเป็นวัฒนธรรม

สำหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช. ประกอบด้วย

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s